KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


1.     Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi ve işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mekrotik Telekomünikasyon Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2.     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir;

İşleme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri

Mal ve Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgileri

Müşteri İlişkileri Yönetimi/Müşteri Talep ve Şikâyetlerin Takibi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi ve İşlem Güvenliği Bilgileri

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi ve İşlem Güvenliği Bilgileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi

 

3.     Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dahilinde artırılmaktadır;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Üyelik sözleşmeniz gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin hizmet alınan şirketlere aktarılması

İş Ortakları

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Yetkili kamu kurumları ve yetkili özel kişiler

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması

İş Ortakları

 

4.     Kaynak ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz; sözleşmesel yükümlülüklerimiz gereği hizmetin ifası öncesi, sonrası ve ifa sürecinde; elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.    

 

5.     Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

mekrotik@hs02.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@mekrotik.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Cad. Galaxi 1 İş Hanı Apt. No: 83 / 89 Zeytinburnu / İstanbul Türkiye