KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ


1.     AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni, veri sorumlusu olarak Mekrotik Telekomünikasyon Ltd. Şti.’nin (“Şirket”) kişisel verilerin korunmasına ilişkin dikkate alınan ilkeleri düzenlemektedir.

İşbu metinde aşağıdaki ilgili kişi gruplarının Şirket tarafından işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır;

·       Müşteri,

·       Potansiyel Müşteri,

·       İş Ortağı Yetkilisi,

·       Çevrimiçi Ziyaretçi/Üye 

 

2.     KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirket bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz Şirket’in Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3.     KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.6 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 

4.     KİŞİSEL VERİLERİ KATEGORİLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Şirket’te, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilmektedir.

 

Veri Sahibi

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Müşteri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, Pazarlama

Ürün ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans

Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi

Kimlik, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Aktiviteleri Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Müşteri Talep ve Şikâyetlerinin Takibi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, Pazarlama, İşlem Güvenliği

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, Pazarlama, İşlem Güvenliği

Potansiyel Müşteri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Ürün ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Aktiviteleri Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Müşteri Talep ve Şikâyetlerinin Takibi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, İşlem Güvenliği

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim, Pazarlama, İşlem Güvenliği

Çevrimiçi Ziyaretçi/Üye

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama, İşlem Güvenliği

Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama, İşlem Güvenliği

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim, Pazarlama, İşlem Güvenliği

Tedarikçi /İş Ortağı Yetkilisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İşlem, Finans

 

Mal ve Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Finans

 

5.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, işbu aydınlatma metninin 3. ve 4. maddelerinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

6.     KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

 

6.1. MÜŞTERİ

Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgilisinin açık rızasının alınması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli olması”, “bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

6.2 POTANSİYEL MÜŞTERİ

Potansiyel Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgilisinin açık rızasının alınması”, “bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

6.3 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ/ÜYE

Çevrimiçi Ziyaretçi/Üye kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “ilgilisinin açık rızasının alınması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

6.4 İŞ ORTAĞI

İş Ortağı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

7.     KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, kişilerin ve sistemlerin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

8.     ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, Şirket tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir. İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder. Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

9.     BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

mekrotik@hs02.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@mekrotik.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Cad. Galaxi 1 İş Hanı Apt. No: 83 / 89 Zeytinburnu / İstanbul Türkiye